ศูนย์บริการข้อมูลคณะวิทยาการจัดการ (Call Center)
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน 038352828 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 661000

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงานภายในหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์ภายนอกเบอร์ภายในเบอร์โทรสาร
สำนักงานเลขานุการ038352828661100661101
 งานบริหารและธุรการทั่วไป"661111-
 งานบุคคล"661112-
 งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ"661113-
 งานการเงินและบัญชี"661114-
 งานพัสดุ"661115-
 งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ"661116-
 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ"661117-
 งานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี"661118-
ศูนย์บริการการศึกษา"661200661201
 งานบริการการศึกษา"661211-
 งานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ"661212-
 งานทะเบียนและประมวลผล"661213-
 งานส่งเสริมกิจการนิสิตและวินัย"661214-
  งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา"661215-
ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ"661300661301
 งานวิจัย"661311-
 งานบริการวิชาการ"661312-
 งานสารสนเทศ"661313-
หมายเลขโทรด่วน (Speed Dial) ภายในคณะฯ
ติดต่อ เบอร์โทร
สำนักเลขานุการคณะ *000
กลุ่มงานบริหารและธุรการทั่วไป *001
กลุ่มงานบุคคล *002
กลุ่มงานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ *003
กลุ่มงานการเงินและบัญชี *004
กลุ่มงานพัสดุ *005
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ *006
กลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ *007
กลุ่มงานระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี *008
ศูนย์บริการการศึกษา *009
ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ *010
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร 10 *088
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร 27 *090
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร 28 *091