ศูนย์บริการข้อมูลคณะวิทยาการจัดการ (Call Center)
หมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน 038352828 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 661000

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
หน่วยงานภายในหมายเลขโทรศัพท์
เบอร์ภายนอกเบอร์ภายใน
สำนักงานเลขานุการ038352828661100
 หน่วยบริหารและธุรการ"661111
 หน่วยบุคคล"661112
 หน่วยแผนและประกันคุณภาพ"661113
 หน่วยการเงินและบัญชี"661114
 หน่วยพัสดุ"661115
  หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร " 661116
 หน่วยวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ"661119
 หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ"661117
 หน่วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี"661118
ศูนย์บริการการศึกษา"661200
  หน่วยบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี"661211
  หน่วยบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา"661215
  หน่วยพัฒนานิสิต"661212
ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ"661300
 หน่วยวิจัย"661311
 หน่วยบริการวิชาการ"661312
หมายเลขโทรด่วน (Speed Dial) ภายในคณะฯ
ติดต่อ เบอร์โทร
สำนักเลขานุการคณะ *000
หน่วยบริหารและธุรการ *001
หน่วยบุคคล *002
หน่วยแผนและประกันคุณภาพ *003
หน่วยการเงินและบัญชี *004
หน่วยพัสดุ *005
หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร *006
หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ *007
หน่วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี *008
ศูนย์บริการการศึกษา *009
ศูนย์บูรณาการทางธุรกิจ *010
สถาบันวิชาการวิทยาการจัดการ *011
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร 10 *088
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร 22 *089
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร 27 *090
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร 28 *091
พนักงานรักษาความสะอาดอาคาร 10 *092
พนักงานรักษาความสะอาดอาคาร 22 *093
พนักงานรักษาความสะอาดอาคาร 27 *094
พนักงานรักษาความสะอาดอาคาร 28 *095